Indkøbsbetingelser

VL Staal’s (herefter benævnt VL) almindelige indkøbsbetingelser.

1. Almindelige indkøbsbetingelser

 1. Hvor intet andet er skriftligt aftalt mellem sælger og VL Staal (herunder benævnt VL) gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer og serviceydelser til VL.
 2. Sælgers generelle salgs- og leveringsbetingelser, kutymer og lignende finder ikke anvendelse uanset om sælger måtte henvise hertil i tilbud, ordrebekræftelser, mails, breve mv. til VL, på hjemmeside etc., medmindre betingelserne er skriftligt accepteret af VL.

2. Levering

 1. Sælger skal levere frit (DDP – Incoterms 2010) i overensstemmelse med det i indkøbsordren eller i øvrigt anførte.
 2. Alle leverancer skal være solidt emballeret og være forsynet med følgeseddel med tydelig angivelse af ordrenummer, rekvisitions-nummer og det leverede.
 3. Afvigelser fra den af VL angivne leveringstid betragtes som væsentlig misligholdelse.
 4. Leverancen anses ikke for leveret, før den er inspiceret og skriftlig godkendt af VL, og når leverancen er modtaget ledsaget af en følgeseddel med specifikation af VL’s indkøbsordrenummer, type, antal, dato samt værksattest eller certifikat (hvis værksattest eller certifikat er påkrævet).
 5. Såfremt VL finder, at leverancen ikke er i overensstemmelse med ovennævnte specifikationer, eller såfremt leverancen i øvrigt efter VL’s opfattelse ikke er af tilfredsstillende kvalitet, er VL berettiget til at returnere leverancen for sælgers regning og risiko med fuld kreditering af VL for alle hermed forbundne omkostninger, herunder omkostninger til midlertidig opbevaring, emballering og anden håndtering samt transport.

3. Forsinkelse

 1. Ved forsinkelse eller forventet forsinkelse er sælger forpligtet til omgående af give VL skriftlig meddelelse herom.
 2. VL har herefter ret til at fastholde eller hæve købet, medmindre Sælger kan godtgøre, at der er tale om en force majeure omstændighed, jf. pkt. 11. Såfremt VL vælger at fastholde købet, kan VL kræve bod svarende til 0,2% af kontraktsummen for købet pr. påbegyndt dag, hvormed leveringstiden overskrides.

4. Kvantitet og kvalitet

 1. Afvigelser fra bestilt kvantum og kvalitet skal skriftligt godkendes af VL i hvert enkelt tilfælde.

5. Betaling

 1. Betaling sker løbende måned + 60 dage efter VL’s skriftlige godkendelse af leverance samt modtagelsen af en korrekt faktura med tydelig angivelse af ordrenummer, rekvisitionsnummer og det leverede.
 2. VL forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, hvor ovennævnte punkter ikke er overholdt. Såfremt VL modtager en fejlbehæftet faktura eller en faktura, der ikke opfylder ovennævnte krav, skal VL underrette sælger herom. Betalingsdato vil blive beregnet fra korrekt fakturas modtagelse.

6. Prisforhold

 1. Prisen er fastsat i danske kroner (DKK) ekskl. moms, medmindre andet er skriftligt aftalt.

7. Garanti, mangler og reklamation

 1. Sælger garanterer, at leverancen opfylder de af VL specificerede krav.
 2. Sælger yder en garanti på det leverede på 24 mdr. fra leveringsdato, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 3. Sælger er ansvarlig for at de leverede varer er fejlfrie og opfylder alle lovkrav herunder miljø- og sikkerhedsregler.

8. Dokumentation

 1. VL kan kræve, at leverancer skal være ledsaget af relevant dokumentation på dansk og/eller evt. ét af VL nærmere angivet sprog, som beskriver leverancen, dens anvendelse, vedligeholdelse og/eller reparation mv.
 2. Alt udleveret dokumentationsmateriale er VL’s ejendom.

9. Tavshedspligt

 1. Sælger forpligter sig til ikke at viderebringe fortrolig information, som modtages fra VL i tilknytning til sælgers leverancer.
 2. Sælger forpligter sig også til ikke at benytte sådan information til andet end opfyldelse af sine forpligtelser iht. aftalen med VL. Sælgers tavshedspligt er ubegrænset i tid.
 3. Sælger må ikke uden VL’s skriftlige samtykke benytte VL’s navn, logo, varemærke m.v.
 4. Anvender sælger underleverandører, skal sælger sikre, at underleverandører underlægges samme forpligtelser som i dette pkt. 9.

10. Overdragelse

 1. Sælger kan ikke helt eller delvist overdrage sine forpligtelser eller rettigheder i forhold til VL uden forudgående skriftlig accept fra VL.

11. Force majeure

 1. Såfremt rettidig levering hindres eller udelukkes som følge af ekstraordinære omstændigheder, som sælger ikke er herre over, og som sælger ikke med rimelighed kunne eller burde have forudset (force majeure), udsættes leveringstiden med et tidsrum, svarende til den uafvendelige forsinkelse i kalenderdage, men dog maksimalt med det antal arbejdsdage, som måtte være gået tabt.
 2. Som force majeure henregnes naturkatastrofer, krig, mobilisering, indførselsforbud, strejke, lockout (dog ikke lockout hos sælger selv), oprør, sabotage, brand, vandskade, eksplosion, konfiskation og langvarigt svigt af energitilførsel og lignende ekstraordinære begivenheder.
 3. Sælger kan dog kun påberåbe sig force majeure i det omfang, sælger kan dokumentere, at denne har foretaget effektive skridt med alle til rådighed værende midler til at hindre, overvinde eller begrænse forsinkelsens virkning.
 4. Forsinkes en leverance som følge af force majeure, skal sælger uden ugrundet ophold skriftligt underrette VL om forsinkelsen, dens årsag, skønnede varighed og i øvrigt løbende holde VL underrettet om udviklingen samt fremsende skriftlig dokumentation. Såfremt forsinkelsen som følge af force majeure varer i mere end 30 kalenderdage, kan VL hæve købet.

12. Produktansvar

 1. Dansk rets almindelige regler om erstatning samt de til enhver tid gældende regler om produktansvar er gældende for leverancer til VL.
 2. Sælger er forpligtet til at tegne sædvanlig produktansvarsforsikring med en dæknings-sum på min. DKK 50 mio. pr. år for hhv. person- og tingskade, medmindre andet aftales efter en konkret vurdering af risikoen fra VL’s side. Dækningssummen pr. skadesbegivenhed skal som minimum udgøre DKK 15 mio.
 3. Sælger skal uopfordret og inden 8 dage efter ordredatoen fremlægge kopi af forsikringspolice, alternativt forsikringscertifikat, for VL, der forbeholder sig godkendelse heraf. Stilles denne dokumentation ikke inden for den nævnte frist, anses sælger for at have misligholdt kontrakten, og VL kan kræve erstatning for ethvert tab for VL som følge af manglende opfyldelse af forpligtelsen.
 4. Sælger kan ikke fraskrive sig ansvar for skade, der indtræder, mens leverancen er i VL’s besiddelse. Tilsvarende er sælger ansvarlig for skade, som det leverede måtte forvolde på produkter, fremstillet af VL, eller på produkter, som det leverede påmonteres eller indbygges i.
 5. Anlægger tredjemand sag mod VL som følge af en person- eller tingskade forårsaget af leverancen, skal sælger straks holde VL skadesløs i den udstrækning, VL pålægges ansvar over for tredjemand for en sådan skade. Fremsætter tredjemand krav mod VL, skal VL straks underrette sælger herom.

13. Ansvarsbegrænsning

 1. VL er ikke ansvarlig for følgetab, avancetab, tabt fortjeneste, produktionstab eller andet indirekte tab hos sælger.

14. Lovvalg og værneting

 1. Dansk lov finder anvendelse på enhver tvist imellem parterne. Enhver tvist, som måtte opstå mellem sælger og VL, herunder vedr. kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen, jf. dog pkt. 12.

Certificering

Ledelsessystemet hos VL Staal a/s omfatter som en integreret helhed både kvalitetsstyring og miljøledelse.

Ledelsessystemet er certificeret af Det Norske Veritas i henhold ISO 9001 og ISO 14001.

Læs mere

Referencer

Her finder du et udvalg af referencer indenfor stålskorstene, stålkonstruktioner samt CNC-bearbejdning, som VL Staal har leveret over hele verden.

Se referencer

Skriv til os